Daily Archive: Noyabr 5, 2023

0

КОРХОНАЛАРНИНГ ТАШҚИ САВДО ФАОЛИЯТИГА БАНК  ХИЗМАТ КЎРСАТИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ибодуллаева Маърифат Тўлқин қизи иқтисодиёт фанлари  бўйича  фалсафа доктори (РhD)доцент Тошкент давлат иқтисодиёт университети m_ibodullayeva@mail.ru ORCID: 0009-0000-6271-2589 Аннотация  Тижорат банкларининг мижозларнинг экспорт-импорт операцияларини молиялаштириш амалиётини такомиллаштириш корхоналарнинг ташқи савдо фаолиятини ривожлантиришнинг зарурий шартларидан бири...

0

ЎЗБЕКИСТОНДА БАНКЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕТОДОЛОГИЯСИНИНГ МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Шарипова Нилуфар Ҳикматуллаевна иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (РhD) банк ҳисоби ва аудит кафедрасининг катта ўқитувчиси Тошкент молия институти E–mail: shani_80@mail.ru ORCID: 0000-0002-4892-9922 Аннотация  Мақолада банкларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш методологиясининг норматив-ҳуқуқий асослари ўрганилган. Шунингдек,...

0

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТУЗИЛМАЛАРИНИ СУБСИДИЯЛАШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Хатамов Адхам Собирович мустақил изланувчиси ЎзРҚХВ озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш  ва тадқиқотлар халқаро маркази E-mail: xatamov35@gmail.com ORCID: 0009-0006-2646-4315 Аннотация  Мазкур мақолада қишлоқ хўжалигини кредитлаш ва субсидиялаш ривожланган ҳамда ривожланаётган давлатлар тажрибалари...

0

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КРЕДИТ РИСКИНИ БОШҚАРИШ

Тугалов Бобур Қаршибой ўғли магистрант Тошкент молия институти E-mail: boburtugalov@mail.ru ORCID: 0009-0002-2494-7728 Аннотация Ўзбекистон тижорат банклари активларининг таркибида кредитлар энг юқори салмоқни эгаллаганлиги сабабли банкларнинг ликвидлилиги ва молиявий барқарорлигини таъминлаш бевосита кредит портфелини сифатига...

0

БАНК ПАССИВИ БАРҚАРОРЛИГИНИ  ТАЪМИНЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Одилов Бобуржон Фуқатович мустақил изланувчиси Тошкент молия институти E-mail:boburjon1295@gmail.com ORCID:0009-0006-8371-6996 Аннотация Тижорат банклари пассивларининг барқарорлиги рақобатбардошликни таъминлашнинг зарурий шарти ҳисобланади ва бунда асосий эътибор депозитнинг етарлилигига, регулятив капиталнинг пассив ҳажмидаги барқарорлигини таъминлашга ва фоизли...

0

ХОРИЖИЙ КОМПАНИЯЛАР КЎРСАТАЁТГАН ЭЛЕКТРОН ХИЗМАТЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ АМАЛИЁТИ

Уразалиев Камолиддин Тажикулович иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори(РhD) Тошкент молия институти E-mail: urazaliyev1979@gmail.com ORCID:0009-0001-1889-2786 Анотация  Мақолада Ўзбекистонда хорижий компаниялар томонидан жисмоний шахсларга кўрсатилаётган электрон тижорат хизматларини таркиби ва уларни солиққа тортиш масалалари, ҳуқуқий асослари ҳамда...

0

ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИ

Наврўзов Икром Абдуллаевич катта ўқитувчи баҳолаш иши ва инвестициялар кафедраси Тошкент молия институти E–mail: inavruzov81@gmail.com ORCID: 0009-0009-5613-559X Аннотация                                          Мақолада тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг иқтисодий моҳияти, мамлакат иқтисодиёти ривожланишида хорижий инвестицияларнинг ўрни ва аҳамияти, уларни давлат...

0

GLOBAL INDEKSLAR – XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING MUHIM OMILI

    Hoshimov Jahongir Ravshanbek o‘g’li iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) baholash ishi va investitsiyalar kafedrasi mustaqil izlanuvchisi Toshkent moliya instituti E-mail: hoshimovjahongir47@gmail.com ORCID:org/0009-0001-9604-4395 Annotatsiya Maqolada iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, uning xalqaro indekslardagi...