Monthly Archive: Sentabr 2023

0

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ҲИСОБИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Калонов Шоҳижаҳон Нормахмад ўғли Олий таълимни ривожлантириш тадқиқотлари маркази E-mail:  shoxjoxonkolonov19942702@gmail.com ORCID: 0009-0007-6636-7293 Аннотация Мазкур мақолада бюджет ташкилотларида молиявий натижалар ҳисобининг айрим назарий жиҳатлари ўрганилган ҳамда молиявий манбалари атрофлича таснифланган. Жумладан, молиявий натижаларга нисбатан...

0

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА  КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Тожибоева Нилуфар Баходиржон кизи                              базовый докторант, Ташкентского Финансового Института e–mail: nilu.2208@mail.ru ORCID 0009-0003-1752-9912 Аннотация  В статье анализируется порядок формирования капитала коммерческих банков Республики Узбекистан, выявляются некоторые проблемы, связанные с формированием капитала и даются...

0

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИПОТЕКА КРЕДИТЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ РИСКЛАРНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Қуллиев Истам Янгимуродович иқтиқсодиёт фанлари  номзоди доцент  Тошкент молия институти  мустақил тадқиқотчиси email: istamkulliev@gmail.com  ORCID: 0009-0007-8138-127X Аннотация: Мақолада банкларнинг ипотека кредитлари билан боғлиқ рисклар, уй-жой нархларининг сунъий ошиши натижасида юзага келадиган нарх пуфагини салбий...

0

АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Хасанхонова Нодира Исаметдиновна доктор философии (PhD) по экономическим наукам доцент кафедры экономики Ташкентский финансовый институт E–mail: nxasanxonova@gmail.com ORСID: 0000-0002-4283-2601 Аннотация В статье анализируется экономика знаний с точки зрения институционального формирования. Экономика знаний изучается как...

0

БАНК ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ПАРАДИГМАСИ

Баймуратова Мадина Турсунбой қизи Тошкент молия институти докторанти (PhD) Email: madinnn23@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0002-2414-2324 Аннотация Мақолада банк трансформацияси шароитида тизимли тармоқ хизматларини кўрсатишга қўйилаётган талаблар кўп каналли эканлиги, самарадорлик, шаффофлик, аниқлик инновацион технологияларни жорий этишни рағбатлантираётгани қайд...

0

ИНВЕСТИЦИЯВИЙ ЖОЗИБАДОРЛИК ХУСУСИДАГИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАЛҚИНИ

Ниязметов Мансур Рузматович  «International School of Finance, Technology and Sciences» МЧЖ институти ректори E-mail: director@isft.uz Маматов Баходир Сафаралиевич Иқтисодиёт фанлари доктори Tashkent Institute of Finance E-mail: bahadir_mamatov@mail.ru Аннотация Мақолада инвестицияларнинг роли ва инвестициявий жозибадорлик...

0

ЎЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ

Бобакулов Тулкин Ибодуллаевич иқтисодиёт фанлари доктори Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби профессори E-mail: t-bobakulov@mail.ru ORCID: 0000-0002-8965-497 Х Аннотация Банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлашнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. Тижорат банкларининг кредитлари...

0

METHODOLOGY FOR EFFICIENCY OF WATER MANAGEMENT

Akhmedov Sayfullo Normatovich PhD of Technical Sciences, Deputy Chairman of the Federation of Trade Unions of theRepublic of Uzbekistan Abstract  In the paper has been analyzed methodology for efficiency of water management.Creation of an...