Category: Byudjet va g‘aznachilik

0

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ҲИСОБИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Калонов Шоҳижаҳон Нормахмад ўғли Олий таълимни ривожлантириш тадқиқотлари маркази E-mail:  shoxjoxonkolonov19942702@gmail.com ORCID: 0009-0007-6636-7293 Аннотация Мазкур мақолада бюджет ташкилотларида молиявий натижалар ҳисобининг айрим назарий жиҳатлари ўрганилган ҳамда молиявий манбалари атрофлича таснифланган. Жумладан, молиявий натижаларга нисбатан...

0

MAHALLIY BYUDJET XARAJATLARI NAZORATI JARAYONI

Ostonokulov Azamat Abdukarimovich iqtisodiyot fanlari  doktori byudjet hisobi va g‘aznachilik ishi kafedrasi dotsenti Toshkent moliya instituti E-mail:ostonokulov@rambler.ru ORCID: 0000-0003-2792-3174 Inoyatov Mardonbek Mo’min o’g’li byudjet hisobi va nazorati mutaxassisligi magistranti, Toshkent moliya instituti E-mail:inoyatovmardonbek@gmail.com  ORCID: 0009-0007-6518-871X...

0

DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Nuritdinova Vasila Shavkatovna                    moliya kafedrasi dotsenti Toshkent moliya instituti   E-mail: vasilanuritdinova@gmail.com    ORCID:0000-0002-6530-9311 Аnnotasiya Ushbu maqolada davlat moliyaviy resurslarining chegaralanganligi sharoitida byudjet tashkilotlari moliyasini samarali tashkil etish va boshqarish, xarajatlarni rejalashtirishning ilg‘or, byudjet mablag‘larini...

0

BYUDJETLAR DAROMAD SALOHIYATINI MUSTAHKAMLASH

Tashmatova Rano Gaibovna moliya kafedrasi dotsenti Toshkent moliya instituti E-mail: ranotashmatova76@gmail.com ORCID:0000-0002-3003-3829 Annotatsiya Maqolada davlat byudjeti daromadlarini oshirishda asosiy o’rinni egallagan barcha darajadagi byudjet daromadlarini shakllanishining dolzarb masalalari tadqiq etilgan. Barcha darajadagi byudjetlarning shakllanish...

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗИТИЯ

Хамдамов Бахром Касимович   д-р экон. наук, профессор кафедры  бухгалтерский учет Ташкентский финансовый институт E-mail: bahrom24061965@mail.ru ORCID: 0000-0001-9646-6400 Аннотация В статье анализируются проблемы государственного финансового контроля. Рассматриваются перспективы развития государственного финансового контроля на основе...

0

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИ ҲАЖМИГА ОМИЛЛАР ТАЪСИРИ

Ачилов Уйғунжон Улуғбекович мустақил тадқиқотчи Тошкент молия институти E-mail: uygunachilov@gmail.com  ORCID: 0000-0001-6991-5629 Аннотация Мақолада Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозори ҳажми ўзгаришларига макроиқтисодий омилларнинг таъсири таҳлили амалга оширилган. Қимматли қоғозлар бозори ҳажмига муомаладаги пул массаси ҳамда...