Category: Iqtisodiy tarmoqlar

0

AHOLI BANDLIGI  MASALALARI

Shakirova Nigora Axralovna statistika va ekonometrika kafedrasi dotsenti Toshkent moliya instituti E-mail:Shakirova7777@gmail.com  ORCID:0009-0006-5025-4764 Annotatsiya Maqolada tadbirkorlik sub’ektlarini moliyalashtirish asosida aholi bandligini samarali ta’minlash bo’yicha statistik tadqiqotlarning nazariy asoslari ko’rib chiqiladi. Statistik usullardan foydalangan holda...

0

NOQISHLOQ XO’JALIGI SEKTORIDA QISHLOQ YOSHLARI BANDLIGINI  OSHIRISH YO’NALISHLARI

Xomitov Komiljon Zoitovich iqtisodiyot fanlari  doktori baholash ishi va investitsiyalar  kafedrasi professori  Toshkent moliya instituti  E-mail: metro8368@mail.ru ORCID:0000-0001-8500-2192  Annotatsiya Maqolada zamonaviy va yuqori adekvatlikka ega ekonometrik modellarni va ularga tegishli amaliy dasturlar paketlarini  qo’llash...

0

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖЕНСКОЙ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Холиков Сулаймон Уткир угли базовый докторант Ташкентского государственного аграрного университета E-mail: sulaymonkholikov@gmail.com   ORCID: 0009-0003-7957-0507 Аннотация. Женская занятость продолжает оставаться актуальной социально-экономической проблемой современного узбекского общества, что обусловлено различными факторами и причинами. Прежде всего, приход...

0

МАМЛАКАТНИ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА АГРАР СОҲАНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Кўчқаров Файзулло Абдужабборович мустақил изланувчиси Тошкент молия институти E-mail: Kochkarov_F@mail.ruORCID:0009-0004-6227-5103 Аннотация Мақолада аграр секторнинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётидаги роли ва ўзига хос хусусиятлари тадқиқ қилинган ва илмий хулосалар шакллантирилган. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг асосий кўрсаткичлари ва...

0

METHODOLOGY FOR EFFICIENCY OF WATER MANAGEMENT

Akhmedov Sayfullo Normatovich PhD of Technical Sciences, Deputy Chairman of the Federation of Trade Unions of theRepublic of Uzbekistan Abstract  In the paper has been analyzed methodology for efficiency of water management.Creation of an...