Monthly Archive: Mart 2023

0

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ БАНКМОЛИЯ СОҲАСИДА ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Илхамова Ёдгорахон Саидахмедовна профессор, электрон тижорат ва рақамли иқтисодиёт кафедраси мудири Тошкент молия институти  E-mail: yodgorai@mail.ru ORCID: 0000-0003-0571-913X  Аннотация Ушбу мақолада сунъий интеллект технологияларининг банк-молия соҳасида қўлланиши, асосий хусусиятлари, самарадорлиги ва бу технологиялардан мамлакатимизда...

0

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Темиров Абдулазиз Алимжанович иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент Тошкент давлат иқтисодиёт университети E-mail: abdulaziz38@mail.ru  ORCID:0000-0002-6482-3482 Аннотация Мақолада муаллиф томонидан тижорат банкларида корпоратив бошқарувни ташкил этиш асослари, тижорат банкларида корпоратив бошқарувнинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган. Муаллиф...

0

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ РИСКЛАРНИ КАМАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Шаисламова Наргиза Кабиловна Баҳолаш иши ва инвестициялар кафедрасининг катта ўқитувчиси Тошкент молия институти  E-mail: shaislamovan2002@gmail.com ORCID:0000-0002-7686-8995 Аннотация Мақолада инвестиция лойиҳаларига таъсир қилувчи рискларни пасайтиришнинг амалдаги ҳолати таҳлил этилган. Муаллиф томонидан мазкур риск даражаси таъсирини...

0

BYUDJETLAR DAROMAD SALOHIYATINI MUSTAHKAMLASH

Tashmatova Rano Gaibovna moliya kafedrasi dotsenti Toshkent moliya instituti E-mail: ranotashmatova76@gmail.com ORCID:0000-0002-3003-3829 Annotatsiya Maqolada davlat byudjeti daromadlarini oshirishda asosiy o’rinni egallagan barcha darajadagi byudjet daromadlarini shakllanishining dolzarb masalalari tadqiq etilgan. Barcha darajadagi byudjetlarning shakllanish...

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗИТИЯ

Хамдамов Бахром Касимович   д-р экон. наук, профессор кафедры  бухгалтерский учет Ташкентский финансовый институт E-mail: bahrom24061965@mail.ru ORCID: 0000-0001-9646-6400 Аннотация В статье анализируются проблемы государственного финансового контроля. Рассматриваются перспективы развития государственного финансового контроля на основе...

0

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИ ҲАЖМИГА ОМИЛЛАР ТАЪСИРИ

Ачилов Уйғунжон Улуғбекович мустақил тадқиқотчи Тошкент молия институти E-mail: uygunachilov@gmail.com  ORCID: 0000-0001-6991-5629 Аннотация Мақолада Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозори ҳажми ўзгаришларига макроиқтисодий омилларнинг таъсири таҳлили амалга оширилган. Қимматли қоғозлар бозори ҳажмига муомаладаги пул массаси ҳамда...