Category: Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit

0

ХУСУСИЙ КАПИТАЛ АУДИТИДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Шеримбетов Иномжон Халилуллаевич аудит кафедраси катта ўқитувчиси Тошкент молия институти Е-mail:inom23@gmail.com ORCID:0000-0001-6704-6853 Аннотация Мақолада аудиторлик текширувида таҳлилий амалларни қўллашнинг долзарб масалалари кўриб чиқилган. Хусусан, тадбиркорлик субъектида аудиторлик текширув босқичларида таҳлилий амалларни қўллашнинг хусусиятлари,  аудитор...

0

АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИДА БАҲОЛАНГАН ҚИЙМАТЛАР ТЎҒРИЛИГИНИ АНИҚЛАШ

  Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори(РhD) аудит кафедраси доценти  Тошкент молия институти E-mail: ochilovfarhod094@gmail.com ORCID: 0000-0003-2945-5968 Аннотация Аудиторлик текширувида молиявий ҳисобот ахборотларини ўрганиш ва таҳлил қилишда баҳоланган қийматларнинг тўғрилигини аниқлаш...

0

ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ИЧКИ АУДИТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хамидова Зарифа Урол қизи иқтисодиёт фанлари бўйича  фалсафа доктори(PhD) бюджет ҳисоби ва ғазначилик иши  кафедраси доценти  Тошкент молия институти E-mail: zari_khamidova@mail.ru ORCID: 0000 0002 9785 4170 Аннотaция Рақамли иқтисодиёт шароитида бюджет ижросига оид ахборотларнинг...

0

ЖОРИЙ АКТИВЛАРНИНГ СТРАТЕГИК БОШҚАРУВ ҲИСОБИДАГИ АҲАМИЯТИ

Норматова Гулмира Хайруллаевна мустақил изланувчи Тошкент молия институти E–mail:n–gulmira–x@mail.ru ORCID: 0009-0008-2748-0696 Аннотация Мақолада жорий активларнинг иқтисодий талқини, таркибий қисмлари ва  унинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш асослари, хорижий ва республикамиз иқтисодчи олимларининг бу борада...

0

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИДА ИЧКИ НАЗОРАТ ФУНКЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Тошпулатов Фаррух Бахтиёрович мустақил изланувчи Тошкент “Kимё” халқаро университети Е-mail: Farrux@mail.ru ORCID:0009-0001-1846-1097 Аннотация  Мақолада мамлакатимизнинг инновацион иқтисодиётга ўтиш шароитида корпоратив бошқарув тизимида ички назоратни ташкил этиш, унинг самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий хусусиятларини такомиллаштиришнинг объектив зарурияти...

0

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТИНИ БОШҚАРИШДА ИЧКИ АУДИТНИНГ РОЛИ

Синдаров Шерзод Эгамбердиевич иқтисодиёт фанлари  доктори  профессор  Тошкент молия институти E-mail:sherzodsindarov@mail.ru ORCID.org/ 0009-0008-0058-2924 Анотация Ички аудит бюджет ташкилотини самарали бошқаришнинг асосидир. Аудиторлар давлат ресурсларини самарали ва тўғри бошқарилишини баҳолаш орқали бюджет ташкилотининг жавобгарлиги, ҳисоб...

0

ХУСУСИЙ КАПИТАЛ АУДИТИ ВАЗИФАЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ

Шеримбетов Иномжон Халилуллаевич аудит кафедрасининг катта ўқитувчиси Тошкент молия институти E-mail:inom23@gmail.com ORCID:0000-0001-6704-6853 Аннотация Мамлакатимизда кейинги уч йил ичида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш бўйича талай ишлар амалга оширилди. Хусусан, янги “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг қабул...

0

ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАРНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАCИ

Хайитбоев Мухаммади Исрапилович иқтисодиёт фалари бўйича фалсафа доктори(РhD) аудит кафедрасининг  катта ўқитувчиси Тошкент молия институти E-mail:xayitboyev71@mail.ru, ORCID: 0009-0001-0640-6824 Аннотация Ишлаб чиқариш соҳасида маҳсулот таннархи таркибида товар моддий қиймат асосий харажат ҳисобланади. Уни тан олиш,...

0

AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Xashimova Shahzoda Mirkamol qizi audit kafedrasi o‘qituvchisi  Toshkent moliya instituti E mail: Shahzoda8856@mail.ru ORCID:0009-0008-6359-1393 Annotatsiya Maqolada auditorlik tashkilotida auditorlarning ish faoliyatini jahon tajribasidan kelib chiqib o’rgangan holda ularning ish vaqtini tejash, tekshiruv davomida samarali...