ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАРНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАCИ

Хайитбоев Мухаммади Исрапилович

иқтисодиёт фалари бўйича фалсафа доктори(РhD)

аудит кафедрасининг  катта ўқитувчиси

Тошкент молия институти

E-mail:xayitboyev71@mail.ru,

ORCID: 0009-0001-0640-6824

Аннотация

Ишлаб чиқариш соҳасида маҳсулот таннархи таркибида товар моддий қиймат асосий харажат ҳисобланади. Уни тан олиш, маҳсулот таннархини аниқлаш ва ҳисобини юритиш муҳим саналади. Мақолада корхонанинг товар моддий захиралари, уларнинг турлари, ишлаб чиқариш харажатлари таркиби, тугалланмаган ишлаб чиқариш, товар моддий захираларни баҳолаш усуллари тадқиқ қилинган. Шунингдек молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) асосида захиралар қийматини сотилган маҳсулотлар таннархига киритиш, корхоналарда тайёр маҳсулотлар таннархини шакллантириш ва баҳолашнинг хусусиятлари ва унинг мамлакат корхоналари учун зарурияти асосланган.

Калит сўзлар: товар моддий захиралар, ишлаб чиқариш, ишлаб чиқариш харажатлари, баҳолаш, қиймат, таннарх, тугалланмаган ишлаб чиқариш, молиявий ҳисобот.

Фойдаланилган адабиётлар

  1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги 13.04.2016 йилдаги ЎРҚ-404-сонли Қонуни. –  www.lex.uz
  2. «Toвap-моддий зaxupaлap» номли 4-coн БXMC. – https://lex.uz/docs/4890446
  3. «3axupaлap» номли 2-coн MXXC. –               www.minfin.ru
  4. Рафиқова Х. Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисобини такомиллаштириш //Barqarorlik va еtakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – №, 12022. – Т. 2. – С. 228-239.
  5. Йўлдошев С.Р. “Корхоналар товар моддий захиралар ҳисобини такомиллаштириш”, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Advanced Sciences Index Factor, VOLUME 2 | ISSUE 2 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 ASI Factor = 1.7
  6. Борисюк Н.К., СолдатоваЛ.А., ТрофимовИ.В. Особенности управления товарно-материальными запасами предприятия в условиях экономического кризиса. // Интеллект, Инновации, Инвестиции., №8, 2016 г.
  7. https://www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.
  8. https://www.mf.uz – Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг расмий сайти
  9. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=44314

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan