Category: Moliyaviy tahlil

0

ПАРТИСИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ВИД СОВМЕСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Юлдашева Надира Викторовна доктор философии (PhD) по экономическим  наукам доцент кафедры финансы Ташкентский финансовый институт E-mail: nadirak@mail.com ORCID:0000-0002-5994-6787 Аннотация В статье  рассмотрена практика внедрения инцииативного бюджетирования в Республике Узбекистан, в частности, расссмотрены институциональные, нормативно-правовые...

0

ENERGETIKA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI

Fayziyev Samandar Sobri oʻgʻli korporativ moliya va qimmatli qog’ozlar kafedrasi tayanch doktoranti Toshkent moliya instituti E-mail: s.fayziyev1229@gmail.comORCID:0009-0008-6669-2595 Annotatsiya Ushbu maqolada energetika sohasidagi loyihalarning moliyalashtirish holati va unda kuzatilayotgan muammolar, energetika sohasining rivojlanish jarayonlari, issiqlik,...