AHOLI BANDLIGI  MASALALARI

Shakirova Nigora Axralovna

statistika va ekonometrika

kafedrasi dotsenti

Toshkent moliya instituti

E-mail:Shakirova7777@gmail.com

 ORCID:0009-0006-5025-4764

Annotatsiya

Maqolada tadbirkorlik sub’ektlarini moliyalashtirish asosida aholi bandligini samarali ta’minlash bo’yicha statistik tadqiqotlarning nazariy asoslari ko’rib chiqiladi. Statistik usullardan foydalangan holda bandlikka ta’sir etuvchi omillar o’rganilgan va bandlik doirasida to’g’ri qaror qabul qilish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: statistik tadqiqotlar, aholi bandligi, tadbirkorlik sub’ektlari, nazariy asoslar, ma’lumotlar tahlili, mehnat bozori, samarali bandlik, bandlik imkoniyatlari.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6- son. 

 2. Зайцева К.В. Управление трудовой занятостью в условиях смешанной экономики: монография. – Донецк: МЧП «ВИК», 2003. – С. 294.

3. Петрищев В. И. Обеспечение эффективной занятости населения путем развития малого предпринимательства. –  https://cyberleninka.ru

4. Мананникова О. Н., Саяпин А. В., Булгаков Г. В.  К вопросу о влиянии малого предпринимательства на рост занятости населения в современных условиях.https://cyberleninka.ru

  5. Amanov O.A. Qishloq mehnat bozorini modernizatsiyalashning asosiy yo’nalishlari. Monografiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. 

6. Shermatova Z. Q. Farg’ona viloyati mehnat resurslari shaklanishining hududiy jihatlari //  Science and innovation. 2022. № 1.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan