STATISTIKA TIZIMIDAGI RAQAMLI PLATFORMALAR

Mustafakulov O‘ktam Ungboyevich

Kadrlar malakasini oshirish va statistik

tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti (PhD)

E-mail: www.uktambek.uz@mail.ru

ORCID: 0000-0002-2302-211X

Annotatsiya

Maqolada statistik tizimdagi raqamli platformalarning hozirgi holati  va ularning integratsiyalashuv imkoniyatlari tahlil qilingan hamda statistik tizimdagi raqamli platformalarning joriy holati o’rganilgan,  ularning ahamiyati va qo’llanilishi, shuningdek  hozirda  ishlayotgan turli platformalar  turlari, qabul qilish darajasi tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar:  raqamli platforma, mobil ilovai, servis,   IoT qurilmalari, statistik dasturiy ta’minot, interaktiv boshqaruv, ma’lumotlar tahlili, statistik tizim, raqamli platforma.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5349-son Farmoni. – ttps://lex.uz/ru/docs/-3564970?ONDATE=24.07.2021

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining  “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 28-apreldagi  PQ-4699-son  Qarori. –  https://lex.uz/docs/4800657

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2021 yil 15 iyundagi 373-son Qarori.

4.    By Jacques Bughin, Tanguy Catlin, Miklós Dietz Open interactive popup The right digital-platform strategy//McKinsey global institute. 2019. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/theright-digital-platform-strategy. (date of access: 30.07.2020).

5. Погорелова К. В. Цифровая платформа как фактор перехода к цифровой экономике // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2020. –№ 1. – С. 254–259.

6. Gulyamov S.S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2019. – B. 132-137.

7. B.A. Begalov, M.Q. Abdullayev. Raqamli iqtisodiyot:darslk. – Т.: Iqtisodiyot, 2023. – B. 21-27.

8.Asadullah A., Faik I., Kankanhalli A. Digital Platforms: A Review and Future Directions //PACIS. – 2018. – P. 248.

9.Ferrara E. et al. Web data extraction, appli cations and techniques: A survey //Knowledge-based systems. – 2014. – Т. 70. – P. 301-323.

10.Hong H. et al. Understanding the determinants of online review helpfulness: A meta-analytic investigation //Decision Support Systems. – 2017. – Т. 102. – P. 1-

11.  Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебник для СПО / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 361-371 с.

12. Лобачева, Е. Н. Основы экономической теории : учебник для СПО / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – С. 509-516.

13. Казначевская Г.Б. Экономическая теория: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – С. 386-394. 14. https://issek.hse.ru/news/799503676.html

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan