BANK TIZIMI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA ILG‘OR XORIJ TAJRIBASIDAN O‘ZBEKISTON AMALIYOTIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

 Xolmamatov Farhodjon Kubaevich

iqtisodiyot fanlari bo‘yicha

falsafa doktori (РhD)

bank ishi kafedrasi professori

Toshkent moliya instituti

E-mail:fkholmamatov@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4186-0691

Annotatsiya

Maqolada bank tizimi barqarorligini aniqlash va baholashda qo‘llaniladigan xalqaro modellar va ularni hisoblash, moliyaviy barqarorlikka salbiy ta’sir etuvchi risklarni kamaytirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha xorij amaliyoti o‘rganilgan.

Shuningdek, bank tizimi moliyaviy barqarorligini ifodalovchi Z-baho va kutilayotgan tizimli defitsit (Systemic Expected Shortfall-SES) usullari rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar misolida tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: bank tizimi barqarorligi, kredit risklari, bank kapitali, tizimli risklar, bozor kapitalizatsiyasi, tizimli defitsit, standart chetlanish.

Foydalanilgan adabiyotlar

 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Foydalanish manbai: https://lex.uz/docs/5841063
 2. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых циклов. 7-е изд. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2013. –  С.295.
 3. Edwin G Dolan. Journal of Comparative Economics, Volume 2, Issue 4, December 1978, Pages 407-408.
 4. Макнотон Д. Банковские учреждения в развивающихся стран. Пер. с англ. – Вашингтон: ИЭР, 1994.
 5. Frederic S. Mishkin (2016) “The Economics of Money, Banking, and Financial Markets”, page 216, 11th edition.
 6. Лаврушин О.И. Банковское дело. – М.: КноРус, 2008. – С. 251.
 7. Шальпанов П.А. Управление ликвидностью: механизм прогноза денежных потоков банка. // Банковское дело. -2014.-№9. -56-60 стр.
 8. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари шароитида тижорат банкларининг кредит портфелини диверсификациялаш. Иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати. –Тошкент, 2000.-46 б.
 9. Маҳмудалиева Ё.А. Тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги ва уни баҳолаш. и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Т.: 2001. – 22 б.
 10. Бозоров Р.Ҳ. Тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлашнинг назарий ва методологик асослари. // “UzBridge” электрон журнали. – 2019. -№2. -82-90 стр.
 11. https://databank.worldbank.org/metadataglossary/
 12. https://vlab.stern.nyu.edu/srisk

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan