HUDUDLAR INVESTITSIYA MUHITINI OSHIRISH MUAMMOLARI

Hoshimov Jahongir Ravshanbek o‘g’li

iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

  baholash ishi va investitsiyalar kafedrasi mustaqil izlanuvchisi

Toshkent moliya instituti

E-mail: hoshimovjahongir47@gmail.com

ORCID.org/0009-0001-9604-4395

Annotatsiya

Maqolada hududlarning investitsion muhiti, ularning iqtisodiy rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning tutgan o‘rni, mamlakat hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish yo’llari yoritilgan. Hududlar investitsiya muhitini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari o‘rganib chiqilgan. Investorlar uchun investitsion muhit va mamlakat jozibadorligini namoyon etadigan reytinglar va hududlarning investitsion jozibadorligini aniqlash ko’rsatkichlari ko’rib chiqilgan. Shuningdek hududlar investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bo’yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: investitsion jozibadorlik, investitsion jozibadorlik indeksi, investitsiya muhiti, investitsion salohiyat, investitsiya, xorijiy investitsiya, reyting.

Foydalanilgan adabiyotlar

  1. World Investment Report 2022. International tax reforms and sustainable investment. – https://unctad.org/publication/world-investment-report-2022    
  2. Дэниэлс Дж.Д., Радеба Л.X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. 4-е.изд. – М.: Дело ЛТД, 2014. – 438с.
  3.   Левенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала: инвестиционная политика зарубежных стран: учебник. – М.: Экономист, 2007. – 368 с.
  4.   Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции: учебное пособие. – М.: КноРус, 2013. – 311 с.
  5.   Pernia Ernesto M.; Salas John Michael Ian Sioson (2005) : Investment climate and regional development in the Philippines, UPSE Discussion Paper, No. 2005,01, University of the Philippines, School of Economics (UPSE), Quezon City
  6.   Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar: o‘quv qo‘llanma. – T.: Moliya, 2010. – B. 153.
  7. The Failed States Index Rankings. URL: –http://ffp.statesindex.org/rankings
  8. Пинали Э. Инвестиционный климат и частный сектор. // Экономическое обозрение. 2005. №9.
  9. Mustafakulov Sh.I.  Investitsion muhit jozibadorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot. Monografiya. BMA. 2017. 208-b.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan