BANKLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA’MINLASH MASALALARI

Xolmamatov Farhodjon Kubaevich

iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

bank ishi kafedrasi professori

Toshkent moliya instituti

E-mail:fkholmamatov@gmail.com                                                                  

ORCID: 0000-0003-4186-0691

Annotatsiya

Maqolada tijorat banklarida kreditlashni tashkil etish asoslari, kredit portfelini shakllantirish mezonlari, ularning nazariy-huquqiy asoslari, mamlakatimiz tijorat banklarining kreditlash amaliyotining joriy holati, shuningdek, kredit portfelining sifati tadqiq etilgan. Tijorat banklarining kredit qo‘yilmalari tarkibi va tasnifi, muammoli kreditlarning dinamikasi, rivojlangan davlatlarda, xususan, Yevropa Ittifoqida  muammoli kreditlarning o‘zgarish dinamikasi tahlil qilingan hamda tegishli xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Shuningdek, banklarning moliyaviy barqarorligini ifodalovchi moliyaviy ko‘rsatkichlardan biri bo‘lgan kredit portfelini sifati, Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tijorat banklarida zararlarni qoplash uchun tashkil etilgan zaxiralarning bank kreditlaridagi ulushi dinamikasi tahlil qilingan va ilmiy xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so`zlar: bank kreditlari, kreditlash samaradorligi, muammoli kreditlar, zaxiralar, kredit ta’minoti, strategik rejalar, kredit risklari.

Foydalanilgan adabiyotlar

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармони. – https://lex.uz/en/docs/4811025#4813144  
 2. Диана Мак Нотон. Банковские учреждения в развивающихся странах. – 2001. – С.75.
 3. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: Фин. Акад. при прав. РФ. -4-е изд., стереотип. – М.: КноРус, 2008. –  64 с.
 4.  Соколинская Н.Э., Рудакова О.С., Маркова О.М. Современные банковские продукты и ценообразование: учебник. – М.: КноРус, 2022. – С. 220.
 5. Матовников М.Ю. Банковская система России и долгосрочные ресурсы//Деньги и кредит. – Москва, 2013. – №5. – С. 19.
 6. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997. – С. 194.
 7. Афанасьева О.Н. Состояние рынка проектного финансирования и факторы, сдерживающие его развития//Деньги и кредит. – Москва, 2014. – №2. – С. 37.
 8. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари ва кредитлаш: дарслик. – Т.: Молия, 2002. – 304 б.
 9. Розукулов У.У.  Анализ надежности коммерческих банков и пути укрепления их устойчивости. Автореф. … канд. экон. наук. – Ташкент: БФА, 2002. – 21с.
 10. Бердияров Б.Т. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлилиги ва тўлов қобилиятини таъминлаш масалалари. Дис. … и.ф.д. – Т. 2019.
 11. Toshpulatov, D. (2020) «Fundamentals of organization of problem assets account in commercial banks,» International Finance and Accounting: Vol. 2020: Iss. 4, Article 29.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan