АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ МОЛИЯВИЙ ТАЪМИНОТИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Абдубоқиев Мухаммад Шарофитдинович

ТДИУ таянч докторанти

E-mail: abduboiyev@mail.ru

ORCID: 0009-0002-2752-769Х

Аннотация

Мақолада акциядорлик жамиятларида молиявий ресурслар жалб  қилишнинг иқтисодий аҳамияти, хусусийлаштириш жараёнларини жорий босқичида капитал жалб қилиш борасида замонавий инструментларни амалиётга кенгроқ тадбиқ қилиш орқали нобанк моделини ривожлантириш имкониятлари ёритилган. Шунингдек акциядорлик жамиятлари молиявий таъминот манбаларини оптималлаштириш йўналишларига доир тадқиқотлар олиб борилган. Капитал жалб қилиш механизмини такомиллаштириш орқали молиявий таъминотни мустаҳкамлаш йўлларига доир таклифлар ишлаб чиқилган.     

Калит сўзлар: корпоратив молия, молия стратегияси, капитал, облигация, молиявий таъминот, акция, хусусийлаштириш, инвестицион стратегия, корпоратив бошқарув, молиявий механизм. 

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-6096-сон Фармони. www.lex.uz.

2. Dmitri Vinogradov, Yousef Makhlouf Two faces of financial systems: Provision of services versus shock-smoothing, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 75, 101456, 2021, ISSN 1042-4431, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101456.

3. Гребенников П.И., Тарасевич Л.С. Корпоративные финансы: учебник. – М.: Юрайт, 2016. – С. 10.

4. Борисова О.В. и др. Корпоративные финансы: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2015. – С. 75.

5. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М. Эксмо, 2010.  – С. 561-562.

6. Гаврилова А.Н. и др. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2008. – С. 318.

7. Турсунова Н.Р. Корпоратив молияни бошқаришда молиявий таъминотни самарали ташкил этиш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати – ТМИ.: Тошкент – 2019, 21 б. 8. Теплова, Т.В. Инвестиции: теория и практика: учебник для бакалавров / Т. В. Теп

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan