“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnalining  2024 yil I soni